Xin chào mình là Giang, hiện tại mình đang là một phun sờ tắc developer tại Hồ Chí Minh, ngắn gọn vậy thôi chứ cũng không biết viết gì, nay làm cái trang cái nhân này như một cuốn sổ nho nhỏ ghi chép lại những gì đã tìm hiểu được cũng như làm profile đẹp thêm. Mình cũng đang chơi twitter hngnaig